• Terms & Conditions

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze Ogólne Warunki były ostatnio aktualizowane 12 maja 2014 r.


OGÓLNE WARUNKI


WAŻNE: Proszę, przeczytaj uważnie niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania. Tworzą one prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą i nami. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, proszę nie wchodź i nie korzystaj ze Strony, nie składaj żadnych zamówień poprzez Stronę lub pocztą elektroniczną.


Kluczowe pojęcia:


Operator – oznacza spółkę TEMPUR SEALY Polska Sp. z o.o. zarejestrowaną w Polsce we Wrocławiu; 54-614; na ulicy Sokalskiej 2


Strona – oznacza stronę pl.stearnsandfoster.com


My, nasze, nas – odnoszą się do Operatora


Zawartość – znaczenie podano w punkcie 2.1 poniżej


1. WPROWADZENIE


1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania mają zastosowanie do Twoich wejść i korzystania ze Strony. Przez: kliknięcie na przycisk „AKCEPTUJĘ” na Stronie w celu zaakceptowania Ogólnych Warunków Użytkowania i naszej Polityki Prywatności; wchodząc lub korzystając ze Strony albo potwierdzając zarówno przez e-mail, lub pocztą, że akceptujesz niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania i naszą Politykę Prywatności, zgadzasz się na związanie się niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania i naszą Polityką Prywatności oraz zawierasz umowę z Operatorem. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Ogólnych Warunków albo Polityki Prywatności nie powinieneś klikać na „AKCEPTUJĘ” lub wchodzić, czy używać Strony lub składać zamówień u nas przez Stronę lub pocztą elektroniczną.
1.2 Możemy zmieniać niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania albo Politykę Prywatności w każdym czasie i w takim wypadku opublikujemy zmienioną wersję na Stronie i będzie ona skuteczna od momentu publikacji. Powinieneś sprawdzać Stronę od czasu do czasu, aby zweryfikować aktualne Ogólne Warunki Użytkowania albo Politykę Prywatności.
1.3 Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania wszystkie odwołania do: „Ogólnych Warunków Użytkowania” oznaczają niniejsze ogólne warunki, zmieniane od czasu do czasu zgodnie z Punktem 1.2 powyżej i wszystkie polityki, wytyczne, regulaminy, które możemy, od czasu do czasu zamieszczać na Stronie lub w inny sposób komunikować Tobie.
1.4 W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania a Polityką Prywatności lub każdą inną polityką, wytycznymi, regulaminami albo innymi ogólnymi warunkami użytkowania, niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania będą miały pierwszeństwo w zakresie takiego konfliktu.2. LICENCJE


2.1 Zakładając, że stosujesz się w pełni do niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, my lub nasi licencjodawcy udzielamy Tobie prawa dostępu i przeglądania zawartości i informacji dostarczonych lub udostępnionych na lub poprzez Stronę, włączając bez ograniczeń, prawo do tekstów, grafik i video („Zawartość”) wyłącznie dla Twojego osobistego i niekomercyjnego użytku, o ile nie istnieją pomiędzy Tobą a nami odmienne pisemne uzgodnienia.
2.2 Nie możesz, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, drukować, ściągać, kopiować, reprodukować, sublicencjonować, ponownie wydawać, dystrybuować, transmitować, wystawiać publicznie, wyświetlać lub udostępniać, poprawiać, adoptować, zmieniać, tworzyć dzieła zależne lub podrabiać, przy wykorzystaniu jakichkolwiek środków lub w jakikolwiek sposób, jakiejkolwiek Zawartości lub robić cokolwiek innego z taką Zawartością, co nie jest wprost dozwolone przez niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania. Bez uszczerbku dla ogólnej zasady powyżej, powinieneś ściągnąć lub wydrukować i zachować dla swojej wiadomości aktualną kopię niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.
2.3 Wszelka własność intelektualna i inne prawa własności do Zawartości są posiadane przez nas lub naszych licencjodawców. Zgadzasz się i potwierdzasz: że nie będziesz wchodził w posiadanie żadnych praw własności do Zawartości; i że modyfikacje w Zawartości lub korzystanie z Zawartości dla celów, dla których nie ma wyrażonej wprost zgody w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania może naruszać prawa własności intelektualnej oraz inne prawa własności nasze lub innych.
2.4 Wszelkie prawa nie udzielone w wyraźny sposób w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania są zastrzeżone.
2.5 Nie przyjmujemy i nie rozpatrujemy materiałów, idei ani sugestii innych niż te, które wprost zamówiliśmy. Ma to na celu uniknięcie wszelkich nieporozumień gdyby Twoje idee były podobne do tych, które rozwinęliśmy niezależnie. Jeśli prześlesz do nas używając e-mail lub w inny sposób, jakiekolwiek komunikaty lub materiały, będzie to uważane za udzielenie nam i naszym podmiotom zależnym nieograniczonej w czasie i terytorialnie, wolnej od opłat, nieodwołalnej licencji na korzystanie z takich komunikatów lub materiałów w każdy sposób, który uznamy za właściwy, włączając w to udzielanie sublicencji osobom trzecim. Zgadzasz się, że my i nasze podmioty zależne będziemy swobodnie korzystać z idei, pomysłów, know-how lub technologii zawartych w jakiejkolwiek komunikacji lub materiale, które do nas wysyłasz z jakiegokolwiek powodu, włączając bez ograniczeń, rozwijanie, produkcję i reklamę produktów używając takich informacji.3. DOSTĘP DO USŁUGI


3.1 Czynimy wysiłki, aby zapewnić, że Strona jest zwykle dostępna 24 h/dobę, dostęp do Strony może być czasowo zawieszony bez uprzedniej notyfikacji, z jakiejkolwiek przyczyny według naszego uznania, włącznie z i nie ograniczając się do sytuacji błędów systemu, utrzymania lub naprawy lub z przyczyn poza naszą kontrolą. Nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej z żadnej przyczyny, gdy Strona jest niedostępna w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek czas.
3.2 Zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub stałego modyfikowania i wycofania Strony (lub jakiejkolwiek jej części) za lub bez uprzedniego powiadomienia i nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie, ani innych osób trzecich za żadne takie modyfikacje lub wycofanie.4. POSTĘPOWANIE


4.1 Zgadzasz się, że nie będziesz korzystał ze Strony w celu zamieszczania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów jakiegokolwiek rodzaju: niezgodnych z prawem; szkodliwych; groźnych; obelżywych; napastliwych; zniesławiających; wulgarnych; obscenicznych; naruszających prawa nasze albo osób trzecich; albo rasowo, etnicznie lub z innych powodów budzące sprzeciw.
4.2 Zgadzasz się, że nie będziesz:
4.2.1 przesyłać lub próbować przesyłać na Stronę lub w inny sposób transmitować do nas plików zawierających wirusy, “Konie Trojańskie”, robaki, cancelboty, nieuczciwe pliki, inne podobnie destrukcyjne elementy lub w inny szkodliwy sposób uniemożliwiał lub wywoływał niekorzystny wpływ na prowadzenie Strony lub naszej działalności lub usiłował to robić; lub
4.2.2 uzyskiwał lub próbował uzyskać nieautoryzowany dostęp, w dowolny sposób, włączając hackerstwo i inne nieuczciwe formy lub próbował obchodzić lub pokonywać jakiekolwiek firewalle, techniczne lub inne środki ochrony lub bezpieczeństwa Strony, sieci połączonej do Strony lub jakiejkolwiek Zawartości.
4.3 Będziemy w pełni współpracować z wszelkimi władzami wykonawczymi lub sądowymi w przypadku wezwań, z których wynika żądanie lub wniosek o ujawnienie tożsamości lub lokalizacji podmiotu podejrzanego o popełnienie przestępstwa w związku z korzystaniem ze Strony.5. INFORMACJE O KLIENCIE


Jesteś odpowiedzialny za poprawność i kompletność danych osobowych, które nam przekazujesz i zapewniasz, że takie dane są poprawne i kompletne w pełnym zakresie. Zgadzasz się zawiadomić nas o każdej zmianie takich danych, do których masz dostęp i które możesz uaktualniać używając swojego konta.6. TWOJE KONTO ORAZ HASŁO


6.1 Aby mieć dostęp do określonych funkcjonalności Strony albo by złożyć zamówienie (jeśli jest to możliwe), będziesz poproszony o zarejestrowanie się u nas i stworzenie konta. Aby to uczynić będziesz potrzebował: stworzyć hasło, przekazać nam określone dane osobowe, a w tym swoje imię/nazwisko i adres e-mail oraz wszelkie inne szczegóły (np. kod pocztowy), których możemy potrzebować w toku procedury rejestracyjnej; i zgadzasz się na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych w zgodzie z naszą Polityką Prywatności. Jak wskazano powyżej, jeśli nie wyrażasz zgody na warunki i zasady naszej Polityki Prywatności nie powinieneś korzystać ze Strony ani tworzyć u nas konta.
6.2 Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo i poufność hasła i innych informacji potrzebnych do zalogowania się do Twojego konta. Przyjmujesz odpowiedzialność za wszelkie działania, które pojawią się w obrębie Twojego konta. Jeśli masz jakiekolwiek powody, aby podejrzewać, że Twoje hasło jest znane komuś innemu albo że Twoje konto zostało lub prawdopodobnie będzie użyte bez Twojej autoryzacji, powinieneś natychmiast skontaktować się z nami. Nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty, czy szkody z tytułu Twoich błędów w chronieniu hasła albo innych informacji potrzebnych do zalogowania się do Twojego konta.7. ODESŁANIA (LINKI) DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH


Odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów trzecich są umieszczone na Stronie wyłącznie dla Twojej wygody. Jeśli korzystasz z takich odesłań (linków) opuszczasz Stronę. Nie weryfikowaliśmy, nie kontrolujemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za takie strony internetowe lub ich zawartość ani dostępność. Nie zachęcamy do korzystania, ani nie reprezentujemy żadnej takiej strony internetowej, żadnych materiałów na takiej stronie internetowej lub jakichkolwiek rezultatów, które mogą być uzyskane przez korzystanie z takiej strony internetowej. Jeśli zdecydujesz się na wejście na którąkolwiek ze stron internetowych osób trzecich, do których odsyłamy (linkujemy) na Stronie, robisz to całkowicie na swoje własne ryzyko. Takie strony internetowe mogą mieć swoje własne warunki i zasady oraz polityki prywatności, które powinieneś przeczytać zanim zaczniesz korzystać z takiej strony internetowej.8. WYŁĄCZENIA


8.1 Podejmujemy wysiłki, aby zapewnić, że informacje na Stronie są właściwe, kompletne i aktualne, nie gwarantujemy jednak, że tak jest lub będzie. Możemy w każdym czasie, bez uprzedzenia dokonywać zmian na Stronie albo w produktach albo w ich cenach opisanych i dostępnych na Stronie.
8.2 Ilustracje, fotografie, waga, wymiar czy opis na Stronie pełnią rolę ogólnego przewodnika po naszych produktach. Potwierdzasz i zgadzasz się, że nie zapewniamy, że nasze produkty będą dokładnie odzwierciedlały takie wskazówki i będą w ogóle niezmienione. Podejmujemy wysiłki, aby zapewnić, że nasze wskazówki są pomocne i odpowiednie, jednak istnieje wiele czynników, takich jak nieznaczne zmiany w zaopatrzeniu, trwające prace rozwijające produkty a nawet technologia Twojego komputera lub monitora, które sprawiają, że właściwe produkty mogą różnić się nieznacznie od ilustracji, fotografii, wag, wymiarów lub opisu na Stronie.9. CENY


9.1 Wszystkie ceny produktów na Stronie zawierają VAT. Na podstronach produktów na Stronie ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.10. KORZYSTANIE Z NASZYCH PRODUKTÓW


10.1 Zgadzasz się używać produktów tylko w sposób normalny i właściwy i nie dokonywać poprawek, modyfikacji lub w inny sposób ingerować w nie.
10.2 Zgadzasz się stosować do instrukcji producenta dostarczonej łącznie z produktami i do nie używania produktów w sposób nieostrożny lub niedbały.11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


11.1 Nic w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:
11.1.1 śmierć lub szkodę na osobie spowodowaną zaniedbaniem;
11.1.2 oszustwo; lub
11.1.3 jakiekolwiek naruszenie gdzie odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona zgodnie z obowiązującym prawem.
11.2 W możliwie szerokim zakresie dozwolonym przez prawo:
11.2.1 Strona i Zawartość są dostarczone w formie “jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji jakiegokolwiek rodzaju;
11.2.2 produkty będą satysfakcjonującej jakości i odpowiednie dla celu, dla którego zostały udostępnione (tj. niekomercyjny, domowy użytek, o ile inaczej nie uzgodniono między stronami); i
11.2.3 wyłączamy wszystkie inne wyrażone i wyinterpretowane oświadczenia, gwarancje, warunki i inne zasady odnoszące się do Strony, Zawartości i produktów.
11.3 Łączna odpowiedzialność, zarówno umowna, deliktowa (włączając niedbalstwo) lub z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych lub spowodowana w inny sposób przez nas, naszą grupę spółek i kierowników biura, dyrektorów, pracowników, wspólników lub naszych agentów lub któregokolwiek z nich za jakąkolwiek stratę lub szkodę, która może wynikać dla Ciebie lub osób trzecich w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania jest ograniczona do wyższej kwoty spośród:
11.3.1 kwoty zapłaconej przez Ciebie za produkt; i
11.3.2 50 złotych
11.4 My, nasza grupa spółek i kierownicy biura, dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy lub nasi agenci lub którykolwiek z nich nie będą odpowiedzialni, zarówno z umowy, deliktu (włączając niedbalstwo) lub naruszenia obowiązku ustawowego lub w żaden inny sposób w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania za:
11.4.1 wszelkie pośrednie lub następcze straty lub szkody;
11.4.2 wszelkie szkody powstałe z lub w związku ze stratą przychodów, zysków, renomy, danych, umów, przeszkód w skorzystaniu z pieniędzy lub prowadzenia interesów;
11.4.3 wszelkie szkody powstałe w wyniku Twojego korzystania ze Strony, włączając w to bez ograniczeń, w związku z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub w konsekwencji korzystania ze Strony, wszelkich stron internetowych linkujących do Strony lub materiałów na takich stronach internetowych, włączając w to bez ograniczeń do strat lub szkód spowodowanych wirusami, które mogły zainfekować Twój sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność, na rachunek Twojego dostępu do, korzystania z, przeglądania Strony lub ściągania jakichkolwiek materiałów ze Strony lub jakiejkolwiek strony internetowej, do której odsyłamy (linkujemy) ze Strony;
11.4.4 wszelkie szkody powstałe z niewłaściwego korzystania z produktu w normalny i właściwy sposób lub poprzez poprawianie lub modyfikowanie produktów, niewłaściwe zastosowanie się do instrukcji naszych albo producenta lub korzystanie z produktów w sposób nieostrożny lub niedbały; albo
11.4.5 niewłaściwe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań wobec Ciebie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania z powodu jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności poza naszą rozsądną kontrolą, włączając w to bez ograniczeń spory branżowe, techniczne trudności, niewłaściwą lub opóźnioną komunikację w sieci, akty terrorystyczne lub przerwy w dostawie energii.12. NIEWAŻNOŚĆ I ODSTĄPIENIE


12.1 Jeśli którakolwiek część niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania jest niewykonalna (włączając w to wszelkie postanowienia, które wyłączają naszą odpowiedzialność wobec Ciebie) obowiązywanie wszelkich pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania nie będzie dotknięte.
12.2 Jeśli naruszysz niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania i nie podejmiemy przeciwko Tobie żadnych działań, będziemy wciąż uprawnieni do wyegzekwowania naszych praw przeciwko Tobie w związku z tym naruszeniem i do skorzystania z naszych praw i środków ochrony w każdej innej sytuacji, gdy naruszysz niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania.13. PRAWA OSÓB TRZECICH


Z wyłączeniem naszych spółek zależnych, dyrektorów, pracowników lub przedstawicieli, osoba, która nie jest stroną niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania nie ma żadnych ustawowych ani innych praw, by móc je egzekwować w takim zakresie, w jakim którekolwiek z tych praw może być legalnie wyłączone.14. WYGAŚNIĘCIE I KLAUZULE OBOWIĄZUJĄCEM


14.1 Niniejszy Punkt 14 i Punkty 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 i 17 pozostaną w mocy po wygaśnięciu z jakichkolwiek przyczyn porozumienia zawartego na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.15. CESJA


Zastrzegamy sobie prawo do dokonania cesji lub podzlecenia jakichkolwiek lub wszystkich praw i zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania są indywidualne w stosunku do Ciebie i związałeś się nimi na swoją własną rzecz i nie na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.16. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA


Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania są zawarte pod i rozumiane zgodnie z prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami będą poddane, pod wyłączną jurysdykcję właściwych sądów polskich.17. CAŁE PORUZUMIENIE


17.1 Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, łącznie z Polityką Prywatności ,tworzą całe porozumienie odnośnie do Twojego korzystania ze Strony i do składanych przez Ciebie zamówień na jakiekolwiek produkty od nas, przy wykorzystaniu Strony lub telefonu i zastępują jakiekolwiek i wszelkie wcześniejsze porozumienia/umowy pomiędzy Tobą i nami w odniesieniu do Twojego korzystania ze Strony albo składanych przez Ciebie zamówień tego produktu.
17.2 Cokolwiek byłoby powiedziane przez któregokolwiek sprzedawcę w naszym imieniu nie będzie rozumiane jako zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania albo Polityki Prywatności lub jako dokonane z odpowiednim umocowaniem oświadczenie o naturze lub jakości naszych produktów oferowanych przez nas do sprzedaży. Z wyjątkiem oszustw lub oszukańczych oświadczeń, nie ponosimy odpowiedzialności za takie oświadczenia.